top of page
Image by Thom Reijnders

ATT SPRIDA KUNSKAP

Sameföreningen har med åren fått allt mer förfrågningar från skolor och organisationer som tycker det är svårt att hitta tillförlitlig information om samer. Vi har därför som långsikt mål att sprida kunskap i samhället. 

Sameföreningen samarbetar idag med Värdegrunden vi Göteborgs Universitet samt SV, studieförbundet Vuxenskolan för att sprida kunskap om samerna, deras historia och kultur, anpassat från förskola till universitet.

OM SAMER

SAMERNA – URSPRUNGSFOLKET I NORDEN

Samerna är ett folk med egen kultur, ett eget språk och egna näringar, och har status som ursprungsbefolkning i Norden.

De äldsta uppgifterna om att samerna berättades av den romerske historieskrivaren Tacitus i början av vår tideräkning. Samerna befolkade då stora delar av norra Skandinavien och nästan hela nuvarande Finland. Finn var för övrigt det gamla germanska nordbornas ord för same. Samerna nämns även i skrifter från 800-talet och senare. Det berättas då om hur de med böjda trästycken jagade på snön efter bytesdjur.

SPRÅKET

I Sverige talas nord-, lule- och sydsamiska. Idag, år 2003, finns det många samer som inte kan samiska. Under 60- och 70-talet var det många samer som INTE fick lära sig föräldrarnas modersmål. Många föräldrar trodde att det var det bästa för barnen. De hade själva kommit till en skola där deras eget samiska språk inte var tillåtet och hade tvingats lära sig ett nytt främmande språk när de själva började skolan som sjuåringar. De valde bort samiskan för sina barn i bästa välmening, men det blev ändå så fel.

GEOGRAFISKT

Sápmi, Sameland, sträcker sig från Idre i södra Sverige, längs Norges kust till norra Finland och Kolahlvön i Ryssland. i Sápmi finns idag omkring 85 000 samer, varav 20 000 bor i Sverige. Idag lever ungefär 2500 samer på renskötsel, medan omkring 17 000 samer är vanliga yrkesarbetare.

Text av Sara Inger Larsson ur ”Nationella minoriteter i Göteborg och deras kulturarv”

PojkeHelaSapmi.png

KULTUR, SPRÅK OCH IDENTITET I SKOLAN

Ett projekt i samarbete med Göteborg Stad

UNG & DELAKTIG

Ett magasin för unga samer som vill påverka

IMG_20220115_141241_edited.jpg

LITTERATURLISTA FÖR SKOLUNDERVISNING

LÅGSTADIET

Sápmi, Sameland, Kate Kärrberg
ISBN 91-7838-412-5

MELLANSTADIET
Samernas historia, Sunna Kuoljok
Sametinget Kiruna 1996 ISBN 91-630-7075-8

HÖGSTADIE OCH GYMNASIUM
Samernas liv, Rolf Kjellström 2000
Karlssons Bokförlag ISBN 91-7203-9302


Samerna, solen och vindens folk, Sanna Kuoljok, John E Utsi, 2001
Ájtte


Samiska, avsnitt i Källa språkbok Sv gy kurs A och B
Bonniers ISBN 91-622-5651-7


The Sami the indigenous people northenmost Europe,
Irja Seurujärvi-Kari, Steinar Pedersen, Vuokko Hirvonen


European bureau for lesser used languges, Bryssel
ISBN 90-74851-39-8

REFERENSLITTERATUR
Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter
Rapport 6 från Värdegrunden, Göteborgs universitet 2003
ISBN 1650-0097


Samernas Historia, Per Guttorm Kvenanger
ISBN 91-7716-052-5


Så länge vi har marker, samerna och staten under 600 år
Lennart Lundmark, Raben-Prisma
ISBN91-518-3453-7


Ur Jämtlandssamernas nutidshisoria, Lars Thomasson
ISBN 91-631-271-7

BIBLIOGRAFIER
Samer i litteraturen – en vägledning
Erik-Oscar Oskarsson i rapport 6 från värdegrunden
Svensk Samisk Bibliografi på Internet
www.libris.kb.se/samb.html

Ledam%2B%C3%82ter2017_300dpi_Liten_Marie%20Birkl_edited.jpg

ÄR DU NYFIKEN PÅ SAMISKA SAKFRÅGOR?

IMG_20220227_203807_edited.jpg

VILL DU LÄRA DIG MER OM SAMER?

Image by 66 north

VAD HÄNDER I SÁPMI?

bottom of page