Litteraturtips för skolan

Litteraturtips för skolan

Lågstadiet
Sápmi, Sameland, Kate Kärrberg
ISBN 91-7838-412-5

Mellanstadiet
Samernas historia, Sunna Kuoljok
Sametinget Kiruna 1996 ISBN 91-630-7075-8

Högstadiet och gymnasiet
Samernas liv, Rolf Kjellström 2000
Karlssons Bokförlag ISBN 91-7203-9302
Samerna, solen och vindens folk, Sanna Kuoljok, John E Utsi, 2001
Ájtte
Samiska, avsnitt i Källa språkbok Sv gy kurs A och B
Bonniers ISBN 91-622-5651-7
The Sami the indigenous people northenmost Europe,
Irja Seurujärvi-Kari, Steinar Pedersen, Vuokko Hirvonen
European bureau for lesser used languges, Bryssel
ISBN 90-74851-39-8

Referenslitteratur
Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter
Rapport 6 från Värdegrunden, Göteborgs universitet 2003
ISBN 1650-0097
Samernas Historia, Per Guttorm Kvenanger
ISBN 91-7716-052-5
Så länge vi har marker, samerna och staten under 600 år
Lennart Lundmark, Raben-Prisma
ISBN91-518-3453-7
Ur Jämtlandssamernas nutidshisoria, Lars Thomasson
ISBN 91-631-271-7

Bibliografier
Samer i litteraturen – en vägledning
Erik-Oscar Oskarsson i rapport 6 från värdegrunden
Svensk Samisk Bibliografi på Internet
www.libris.kb.se/samb.html